دومین رویداد علمی هسته های مسئله محور با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی در اهر برگزار شد.

دومین رویداد علمی هسته های مسئله محور با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی در اهر برگزار شد.